Sportowa Liga Firm

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY REZERWUJĄCEJ MIEJSCE W ROZGRYWKACH  
ADMINISTRATOR 
Administratorem danych osobowych osoby rezerwującej miejsce w rozgrywkach w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail jest Aktywna Firma sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rogowska 127a, 54-440 Wrocław, dalej zwana administratorem. Kontakt z administratorem możliwy będzie również drogą elektroniczną, adres e-mail: biuro@sportowaligafirm.pl.
PODSTAWA PRAWNA 
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku, (dalej: Rozporządzenie). Przetwarzanie danych jest niezbędne do rezerwacji miejsca lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). W przypadku wyrażania zgody w celach marketingowych podstawę prawną stanowi udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
CEL PRZETWARZANIA 
Dane osoby zgłaszającej przetwarzane będą celu przyjęcia i potwierdzenia rezerwacji miejsca w rozgrywkach Sportowej Ligi Firm, których Aktywna Firma sp. z o.o.  jest organizatorem.
W przypadku wyrażenia zgody w celach marketingowych dane będą przetwarzane w celu wysyłki informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail.
OKRES PRZECHOWYWANIA 
Dane osoby rezerwującej miejsce  przechowywane będą przez okres jednego miesiąca, jeżeli umowa nie dojdzie do skutku lub przez okres 5 lat, jeżeli drużyna weźmie udział w rozgrywkach.
Dane w postacie adresu e-mail przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody marketingowej.
ODBIORCY DANYCH 
Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora takim jak np: firma hostingowa.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 
Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (dotyczy zgody marketingowej), b. prawo dostępu do treści danych, c. prawo sprostowania danych osobowych, d.prawo do ograniczonego przetwarzania, e. prawo do przenoszenia danych, jeżeli jest to technicznie możliwe, f. prawo do usunięcia danych, jeżeli są podstawy prawne,
wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: biuro@sportowaligafirm.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora;
g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
DODATKOWE INFORMACJE 
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rezerwacji miejsca jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi dokonanie działań rezerwacyjnych. Informujemy, że w celu zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych administrator stosuje odpowiednie rodzaje zabezpieczeń.